กิจกรรม

การฝีกซ้อมย่อยในพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฝึกซ้อมพิธีรับมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณาอาจารย์ ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตในการอุสาหะ พากเพียรจนสำเร็จการศึกษา จากนั้นได้ทำการฝึกซ้อมพิธีมอบปริญญาบัตร โดยมีท่านอาจารย์ชัยธวัช ตุ่มมะ และท่าน ผศ. กมล พรหมหล้าวรรณ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมในกับบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ซึ่งการดำเนินการฝึกซ้อมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทุกประการ บัณฑิตมีความเพียบพร้อมในการฝึกซ้อม และเข้าพิธีรับมอบปริญญาบัตรครั้งที่ 36 ในลำดับต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *