กิจกรรม

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น บูรณาการการเรียนการสอนกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้มาสร้างทักษะ สามารถปฏิบัติได้จริง พร้อมทั้งได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่ามอง จากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรและนักศึกษา ทำให้เกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ดังปรากฏ
ทั้งนี้เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น โดยบูรณาการของ 3 รายวิชา คือ วิชาประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย วิชาการวาดภาพร่าง และวิชาหลักการออกแบบ สามารถชมผลงานได้ที่บริเวณชั้น 3 อาคาร 3 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *