แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มใบลา

  1. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  2. แบบใบลาพักผ่อน
  3. แบบใบลาช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  4. แบบใบลาอุปสมบท
  5. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย 
  6. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการสอน

แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน
แบบฟอร์มแผนการสอนฉบับย่อ
แบบฟอร์มใบบันทึกผลการสอน
แบบฟอร์มบันทึกผลหลังการสอน (update 30 Aug. 2011)

แบบฟอร์มงานการเงิน