งานบุคลากร

แบบฟอร์ม Port-folio

1. ตำแหน่งผู้บริหาร

1. ข้าราชการ-ตำแหน่งผู้บริหาร-องค์ 1

2. พนักงานมหาวิทยาลัย-ตำแหน่งผู้บริหาร-องค์ 1

3. สรุปคะแนนประเมิน-ตำแหน่งผู้บริหาร-แบบ 3

4. Port-folio-เลื่อนขั้นเงินเดือน-ตำแหน่งผู้บริหาร

2. ตำแหน่งวิชาการ

1. ข้าราชการ-ตำแหน่งวิชาการ-องค์ 1

2. พนักงานมหาวิทยาลัย-ตำแหน่งวิชาการ-องค์ 1

3. สรุปคะแนนประเมิน-ตำแหน่งวิชาการ-แบบ 3

4. Port-folio-เลื่อนขั้นเงินเดือน-ตำแหน่งวิชาการ

3. ตำแหน่งสนับสนุน

1. ข้าราชการ-ตำแหน่งสนับสนุน-องค์ 1

2. พนักงานมหาวิทยาลัย-ตำแหน่งสนับสนุน-องค์ 1

3. สรุปคะแนนประเมิน-ตำแหน่งสนับสนุน-แบบ 3

4. Port-folio-เลื่อนขั้นเงินเดือน-ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะฯ

4. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

1. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

2. Port-folio-ประเมินลูกจ้างชั่วคราว

แบบฟอร์มใบลา

  1. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  2. แบบใบลาพักผ่อน
  3. แบบใบลาช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  4. แบบใบลาอุปสมบท
  5. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
  6. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน
  7. แบบใบลาออก