หลักสูตรเทคโนโลยีเสื้อผ้า

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย      เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology Program in Garment Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย ) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเสื้อผ้า)
ชื่อย่อ (ไทย ) : ทล.บ. (เทคโนโลยีเสื้อผ้า)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Garment Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Garment Technology)

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้าที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถทางด้านทฤษฎี มีความชำนาญเฉพาะในสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
2. เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีทักษะในการทำงาน การให้ความรู้ ประสบการณ์และการอบรมจริยธรรมแก่คนงาน หรือช่างฝีมือ ตลอดจนการประสานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้า สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการ และเหตุผล
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร สำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
(1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
(2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิต

เนื้อหาการเรียนการสอน
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผ้า การทำแบบตัดและวางแบบด้วยคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเสื้อผ้า การควบคุมคุณภาพเครื่องนุ่งห่ม การวางแผนและการควบคุมการผลิตงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระบบการผลิตเสื้อผ้าอุตสาหกรรม การทดสอบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และการดำเนินธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ก.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาแกน 19 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 58 หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต