ติวเข้ม SMART PR ยุค4.0 ครั้งที่ 1

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรม Smart PR ครั้งที่ 1 ให้กับนักประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และเทคนิคการถ่ายภาพประกอบข่าว จัดโดยกองสื่อสารองค์กร ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร วันที่ 29 ธันวาคม 2561    

กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนชาวไทยทรงดำ การนำฝ้ายและไหมมาผลิตเป็นเส้นใย ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ ฝึกฝนทักษะการทอผ้า และนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลล่าให้กับผ้าทอพื้นถิ่น ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนไทยทรงดำ จ.ราชบุรี  

บริจาคสิ่งของบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี 6 มีนาคม 2561

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

“จิตอาสา ทำความดี ตามรอยพ่อ สานฝันต่อเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 “ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัดโครงการจิตอาสา ทำความดีตามรอยพ่อ สานฝันต่อเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล พรหมหล้าวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน นำอาจารย์  เจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษาจำนวน 80 คน เดินทางร่วมบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวัน น้องๆ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทำให้นักศึกษาและน้องๆ บ้านนนทภูมิ ประทับใจ ที่ได้แบ่งปัน และทำกิจกรรมที่ดีให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561  

โครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2561 ณ 27 รีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การแบ่งปัน การทำงานอย่างเป็นระบบ รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆ และพิธีแสงเทียนแห่งปัญญา พร้อมด้วยการทำบุญตักบาตร โดยมี ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 13-14 มกราคม 2561 ณ จ.สุพรรณบุรี