กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2561

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนชาวไทยทรงดำ การนำฝ้ายและไหมมาผลิตเป็นเส้นใย ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ ฝึกฝนทักษะการทอผ้า และนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลล่าให้กับผ้าทอพื้นถิ่น ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนไทยทรงดำ จ.ราชบุรี  

บริจาคสิ่งของบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี 6 มีนาคม 2561

“จิตอาสา ทำความดี ตามรอยพ่อ สานฝันต่อเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 “ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัดโครงการจิตอาสา ทำความดีตามรอยพ่อ สานฝันต่อเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล พรหมหล้าวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน นำอาจารย์  เจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษาจำนวน 80 คน เดินทางร่วมบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวัน น้องๆ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี Continue Reading →

โครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2561 ณ 27 รีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การแบ่งปัน การทำงานอย่างเป็นระบบ รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆ และพิธีแสงเทียนแห่งปัญญา พร้อมด้วยการทำบุญตักบาตร โดยมี ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 13-14 มกราคม 2561 ณ จ.สุพรรณบุรี  

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 15 มกราคม 2561

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โครงการปฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 4 สาขาวิชา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 423 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาการคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานแสดงแฟชั่นโชว์ “THE BRANDING PROJECT URBANISM AND CLIMA” ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบดีไซน์ และตัดเย็บ โดยนักศึกษา ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

THE BRANDING PROJECT “URBANISM” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 

THE BRANDING PROJECT “CLIMATE” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561