โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประจำปี 2564

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2564 งานวางแผนและงบประมาณ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ โดยแบ่งเป็นการฝึกอบรมในรูปแบบของออนไลน์และออนไซด์

โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ปี 2564

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 งานหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการ และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพของสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 1. คุณประพันธ์ทิพย์ พิยะ ผู้จัดการฝ่ายการผลิต บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้งกูล จำกัด 2. ผศ.ดร. ธเนศ ภิรมย์การ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3.ดร.มลฑล นาคปฐม นักวิจัย ห้องปฏิบัติการสิ่งทอ หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 4. คุณประดิษฐ์ รัตนวิจิตรศิลป์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและระบบนวัตกรรม บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด 5. ผศ.ดร.รวิเทพ มุกสิกะปาน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ