คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2566

Posted Leave a commentPosted in รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2566 สมัครผ่านเว็บไซด์    รับสมัครนักศึกษา รับตรง 66 (ป.โท) 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 วุฒิ ปวช./ปวส. (โควตา รอบ 2)

Posted Leave a commentPosted in รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (โควต้า รอบ 2) สมัครผ่านเว็บไซด์   รับสมัครนักศึกษา โควตา รอบ 2 66 (ปริญญาตรี)

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 วุฒิ ปวช./ปวส. (รับตรง รอบ 1)

Posted Leave a commentPosted in รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 วุฒิ ปวช./ปวส. (รับตรง รอบ 1) สมัครผ่านเว็บไซด์   รับสมัครนักศึกษา รับตรง 66 (ปริญญาตรี)