ธันวาคม 2566

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 14,005 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,550 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 8,800 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 35,800 บาท ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK-479 จำนวน 2 หลอด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงินทั้งสิ้น 7,062 บาท

พฤศจิกายน 2566

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 17,453 บาท จ้างเหมารถตู้รับจ้าง สำหรับไปฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ กลุ่มผ้าทอมือเมืองเหน่อ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ไป-กลับ) ระยะเวลา 2 วัน 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท ซื้อวัสดุเพื่อโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านขาม จังหวัดบุรีรัมย์ 15 รายการ […]

กันยายน 2566

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 1 เครื่อง พิกัดบรรทุก 340 กิโลกรัม จอดรับส่ง 6 ชั้น 6 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 23,540 บาท จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 980,400 บาท

สิงหาคม 2566

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับทดแทนของที่หมดไปในสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 808.92 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น เพื่อใช้เป็นวัสดุการเรียนการสอนสำหรับรายวิชาด้านทฤษฎี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,023.20 บาท สั่งซื้อวัสดุการเรียนการสอน ของหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ เพื่อใช้สำหรับทดแทนของที่หมดไป กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม/500 แผ่น 28 รีม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,235.68 บาท

กรกฏาคม 2566

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างซ่อมแซมลิฟต์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 41,269.90 บาท จ้างจัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการการจ้างเหมาศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาผ้าไหมยกดอกลำพูนพร้อมถอดแบบลวดลายผ้าไหมยาดอกลำพูน จำนวน 5 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท จ้างถอดบทเรียนผ้ายกดอกลำพูนด้วยผังลายตารางกราฟ สำหรับโครงการการจ้างเหมาศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาผ้าไหมยกดอกลำพูนพร้อมถอดแบบลวดลายผ้าไหมยาดอกลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 47,000 บาท จ้างวิเคราะห์ลายผ้ายกดอกลำพูน 30 ลาย สำหรับโครงการการจ้างเหมาศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาผ้าไหมยกดอกลำพูนพร้อมถอดแบบลวดลายผ้าไหมยาดอกลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท จ้างเหมารถตู้รับจ้างสำหรับโครงการการจ้างเหมาศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาผ้าไหมยกดอกลำพูนพร้อมถอดแบบลวดลายผ้าไหมยาดอกลำพูน วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2566 จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ถึง กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกลำพูน จังหวัดลำพูน (ไป […]