คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้นำผลงานจากงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงแฟชั่นโชว์และเดินแฟชั่นโชว์ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผลงานวิจัยเข้าร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Welcom Reception : Thailand Research Expo 2022) โดยเป็นผลงานที่ได้รับการต่อยอดจากนวัตกรรมเครื่องม้วนเส้นยืน ซึ่งเป็นงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ และผลงานเครื่องประดับจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในชุด“นวัตกรรมเสกสรรอัญมณีร้อยรัก…ถักทอเส้นใยธรรมชาติจากเศรษฐกิจชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์สากล” พร้อมทีมงาน ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น อาจารย์สุดากาญจน์ แยบดี อาจารย์ไอรดา สุดสังข์ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ และศิษย์เก่า เข้าร่วมจัดแสดงแฟชั่นโชว์และเดินแฟชั่นโชว์ในงานดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี การฟอก ย้อม พิมพ์ การออกแบบ และการสร้างผลิตภัณฑ์ฝ้ายทอมือสู่เชิงพาณิชย์

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทีมงาน ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงพื้นที่ให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี การฟอก ย้อม พิมพ์ การออกแบบ และการสร้างผลิตภัณฑ์ฝ้ายทอมือสู่เชิงพาณิชย์ โดยรังสรรค์​ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย​ ผ้าย้อมครามที่เป็น​อัตลักษณ์​ของ​จังหวัด​ภาคอีสาน​ และเป็นแหล่งผลิตผ้าไหม​ ผ้าฝ้าย​ ผ้าย้อมคราม ​ก่อให้เกิดการแปรรูป​ผลิตภัณฑ์​ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีครามจากธรรมชาติ​ อาทิเช่น​ ผ้าพันคอ​จากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีคราม​ ผลิตภัณฑ์​กระเป๋า​ผ้าฝ้าย​ย้อมสีพิมพ์​สีจากใบมังคุ​ด​ และผลิตภัณฑ์​หมวกบักเก็ต​จากผ้าฝ้ายทอมือ มีการผสมผสาน​วัฒนธรรม​ต่างชาติ​ ทำให้ผ้าทอมือของไทยมีรูป​แบบและลวดลาย​ที่มีความเป็​นสากลและเป็​นที่นิยมในต่างประเทศ​ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง​ ยกระดับ​คุณภาพผ้าฝ้าย​ทอมือ​ หมู่บ้าน​ท่องเที่ยว​เชิง​วัฒนธรรม​วิถีลุ่มน้ำ​โขง​ ชี​ มูล​ ได้อย่างยั่งยืน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหมือดแอ่ อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนให้วิสาหกิจชุมชนซึ่งผลิตสิ่งทอพื้นเมืองที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ผ้าทออีสาน เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น โดยนำองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุน

โครงการคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นรักษ์สิ่งแวดล้อม (คณะสีเขียว)

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

       เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร โดยงานศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นรักษ์สิ่งแวดล้อม (คณะสีเขียว) ขึ้นโดยมีท่านคณบดี ดร.มธุรส เวียงสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดโครงการนี้เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากขยะอันส่งผลให้เกิดมลภาวะต่างๆส่งผลกระทบต่างต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ทางคณะฯจึงตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลภาวะที่เกิดขึ้น โดยการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกทั้งยังนำขยะและวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติมาสร้างประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยการนำศาสตร์ทางด้านสิ่งทอเข้ามาประยุกต์ช่วยในการทำให้เศษขยะนั้นเกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้น       ซึ่งปีนี้ งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เชิญวิทยากร ผศ.เสาวณีย์ อารีจงเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ การพิมพ์สีจากวัสดุธรรมชาติ เช่นใบไม้ เปลือกไม้ ดอกไม้ ที่เป็นขยะตามคณะฯ นำมาแต่งแต้มสีสันบนผ้าให้เกิดลวดลายที่สวยงาม อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างรายได้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในอนาคตอีกด้วย

โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้นำ ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

สิ่งทอรวมพลังจับมือ 2 คณะ ภายในศูนย์พณิชยการพระนครจัดโครงการอบรมผู้นำฯ หวังสร้างเครือข่ายพลังนักศึกษา         เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้นำนักศึกษาได้เข้าใจหลักการเขียนโครงการอย่างเป็นระบบ การเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและเป็นการสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.มธุรส เวียงสีมา คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับบุคลากรและผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและผู้นำนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ภายในศูนย์พณิชยการพระนครและนักศึกษา คณะศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมโครงการถือเป็นการรวมพลังสร้างเครือข่ายของผู้นำนักศึกษาในระดับคณะและระดับต่างสถาบัน ภายในโครงการมีการจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆจากวิทยากรมากความสามารถที่มาให้ความรู้และความสนุกสนานผ่านกิจกรรมต่างๆฝึกให้คิดอย่างเป็นระบบ สร้างเป้าหมาย ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้เกิดความรักความสามัคคีและเกิดจิตสาธารณะในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อคณะต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

ศึกษาดูงานนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 ผศ.เสาวณีย์ อารีจงเจริญ ได้จัดกิจกรรมพานักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (เทียบโอน) ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี โดยกิจกรรมนี้เป็นการบูรณาการการสอนในรายวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ