โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

       เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และเทียบโอนชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 2 โดยมี ดร.มธุรส เวียงสีมา คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่นักศึกษา รวมทั้งตัวแทนอาจารย์ประจำสาขาวิชา ร่วมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาอย่างอบอุ่น       โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ที่จะก้าวสู่โลกการทำงานในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าทั้ง 4 สาขาวิชาได้แก่       คุณเสรี จิโรจน์กุลกิจ ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า       คุณกิตติมา ชื่นชาติ ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ       […]

RMUTP Open House : Opportunity Unlocked เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ศิษย์เก่า จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ที่ได้รับรางวัลโครงการการจัดนิทรรศการวิจัย การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 ได้แก่ 1. รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม A ผลงานด้านการเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร บาติกจากแป้งหัวบอน ผลงานของ รศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ 2. รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม B ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ชุด DIY สีครามจากธรรมชาติพร้อมใช้งานเพ้นท์สิ่งทอ ผลงานของ นส.หทัยทิพย์ ศรีชมภู 3. รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม C ผลงานด้านการขับเคลื่อนธุรกิจและการสร้างกำลังคน ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเศษด้ายเหลือใช้ในโรงงานสิ่งทอ ผลงานของ นายธีรภัทร์ ปัญญาเพียร และ รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” ได้แก่ 1. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ รองศาสตราจารย์สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ 2. รศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ รองศาสตราจารย์สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยี โดยขึ้นรับรางวัลจาก ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานนี้ยังมีการจัดกิจกรรม RMUTP […]

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติงาน

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนใน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติงาน

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัดฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดยการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ชัยธวัช ตุ่มมะ และท่าน ผศ. กมล พรหมหล้าวรรณ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมในกับบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ซึ่งการดำเนินการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทุกประการ บัณฑิตมีความเพียบพร้อมในการฝึกซ้อม และเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ในลำดับต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ขอกราบขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และวิทยากรทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ที่อุสาหะ พากเพียรจนสำเร็จการศึกษา

คอลเลคชั่น “House of NangLoeng” บนรันเวย์งานแฟชั่น BIFW 2023 ณ ศูนย์การค้าสยาม เซ็นเตอร์

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

ผลงานแฟชั่นโชว์จากฝีมือนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงผลงานบนรันเวย์ ในงานแฟชั่น BIFW 2023 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าสยาม เซ็นเตอร์ ด้วยคอลเลคชั่นสุดพิเศษ “House of NangLoeng” คอลเลคชั่นสุดพิเศษ โดย ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล นำเสนอมุมมองของสังคมในบริบทต่างๆที่เป็นกระแสในปัจจุบัน ต่อยอดสู่แฟชั่นในรูปแบบ Ready to wear โดยใช้คู่โทนสีสันที่เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งสดใส และควบคู่ไปกับแนวเอิร์ธโทน ให้เกิดความแตกต่าง สมดุล