โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพิมพ์ทรานเฟอร์ใบไม้ลงบนผ้าฝ้าย การผลิตผงสีจากธรรมชาติและการประยุกต์ใช้สำหรับงานพิมพ์สิ่งทอ ครั้งที่ 2

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เปิดการอบรมเชิงฏิบัติการแก่บุคลลทั่วไป รุ่นที่ 2 จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) “การผลิตผงสีจากธรรมชาติและการประยุกต์ใช้สำหรับงานพิมพ์สิ่งทอ” โดยมีนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงงานคือ นายจิราเมธ สุภารัตน์ และนายธรรมทัศน์ ขำรัตน์ และ (2) การพิมพ์ทรานเฟอร์ใบไม้ลงบนผ้าฝ้าย” โดยมีนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงงานคือ นายพิริยะพล โสภาคกุล และนางสาวณัฐกานต์ ช้างแก้ว การอบรมนี้ก็ผ่านไปด้วยดีโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 25 ท่าน โดยผู้เข้าร่วมอบรมที่นั่งรถมาไกลสุดมาจากจังหวัดสุรินทร์         ทั้งนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าการอบรมทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา ดำเนินการโดยนักศึกษาทั้ง 4 ท่านโดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ และเรียนรายวิชาโครงงานทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (Project) ทั้งหมดเลย โดยทั่วไปแล้วการสอบจบวิชาโปรเจคที่ผ่านมาก็ให้นักศึกษาขึ้นสอบและรายงานต่อหน้าคณะกรรมการ ซึ่งผลที่ได้คือเล่มจบ หรือไม่ก็งานตีพิมพ์บทความ แต่ในปีนี้ผมในฐานะที่ปรึกษาโปรเจคทั้งสองเรื่องได้มีมุมมองใหม่ของการเรียนการสอนในวิชานี้ กล่าวคือเราอยากให้นักศึกษานำองค์ความรู้ที่ได้คิดค้น และพัฒนามาไปดำเนินการเผยแพร่ […]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพิมพ์ทรานเฟอร์ใบไม้ลงบนผ้าฝ้าย การผลิตผงสีจากธรรมชาติและการประยุกต์ใช้สำหรับงานพิมพ์สิ่งทอ

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ที่ได้เรียนมานำมาประยุกต์ใช้ทำโครงงาน โดยโครงงานที่นำมาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้ประกอบด้วย       1. การผลิตผงสีจากธรรมชาติและการประยุกต์ใช้สำหรับงานพิมพ์สิ่งทอ นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงงานคือ นายจิราเมธ สุภารัตน์ และนายธรรมทัศน์ ขำรัตน์       2. การพิมพ์ทรานเฟอร์ใบไม้ลงบนผ้าฝ้าย นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงงานคือ นายพิริยะพล โสภาคกุล และนางสาวณัฐกานต์ ช้างแก้ว และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ เป็นผู้ควบคุมโครงงานทั้งสองเรื่อง       การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาถ่ายทอดผลงานวิจัยที่นักศึกษาได้คิดค้น และดำเนินการทดลองมาสู่ชุมชนและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ซึ่งโครงงานทั้งสองเรื่องนี้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถที่จะนำไปสร้างอาชีพได้ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าของตนเอง       ในนามของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบพระคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ทัศนศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้า

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ผศ.เสาวณีย์ อารีจงเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ จัดกิจกรรมพานศ.สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอชั้นปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้า ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เส้นใย

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิต ณ ห้างหุ้นส่วน จำกัด อุตสาหกรรมไม้ฝีมือไทย โดยในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับเครื่องเรือน การศึกษาดูงานได้พบกับกระบวนการเตรียมไม้ การอัดประสาน การขึ้นรูป เทคนิคการผลิต การศึกษาโครงสร้างชิ้นงานและอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาสามรถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

วันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครบรอบ 89 ปี

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

      เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครบรอบ 89 ปี (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เดิม) ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และได้นมัสการพระคุณเจ้าจากวัดสุทัศนเทพวราราม วรมหาวิหาร มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นมีพิธีมุฑิตาจิตอาจารย์อาวุโส      ซึ้งในงานปีนี้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร นายกสมาคมศิษย์เก่าพาณิชยการพระนคร นายกสมาคมศิษย์เก่าช่างกลพระนครเหนือ ท่านอาจารย์อาวุโส ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า มาร่วมในงานนี้ โดยภายในงานมีการออกบูธอาหารและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก วัตถุมงคล มีการแสดงโขน จากศูนย์ศิลปะเพื่อเยาวชน และการแสดงความสามารถของนักศึกษาปัจจุบัน อีกทั้งมีวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัย “วงฉลองขวัญสังคีต” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มาบรรเลงดนตรีไทย ภายในงานครั้งนี้อีกด้วย      ทั้งนี้คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 89 ปี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น […]