โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ กลุ่มเปลือกไม้บ้านเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

วันที่ 7-8 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ กลุ่มเปลือกไม้บ้านเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนดั่งเดิม วัฒนธรรมด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย และโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งชาวบ้านได้นำเปลือกไม้จากต้นตะบูน ใบหูกวาง และอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้การเก็บเปลือกไม้ ใบไม้ การสกัดสี การย้อมผ้า รวมถึงกรรมวิธีการแปรรูปผืนผ้าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ นอกจากนี้นักศึกษายังได้ทานอาการพื้นถิ่นซึ่งประกอบด้วยใบชะครามเป็นองค์ประกอบหลัก สร้างความแตกตื่นและรสชาติอันอัศจรรย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก อีกทั้งก่อนกลับนักศึกษาทุกคนยังได้ร่วมกันปลูกไม้ป่าชายเลนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

การฝีกซ้อมย่อยในพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฝึกซ้อมพิธีรับมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณาอาจารย์ ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตในการอุสาหะ พากเพียรจนสำเร็จการศึกษา จากนั้นได้ทำการฝึกซ้อมพิธีมอบปริญญาบัตร โดยมีท่านอาจารย์ชัยธวัช ตุ่มมะ และท่าน ผศ. กมล พรหมหล้าวรรณ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมในกับบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ซึ่งการดำเนินการฝึกซ้อมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทุกประการ บัณฑิตมีความเพียบพร้อมในการฝึกซ้อม และเข้าพิธีรับมอบปริญญาบัตรครั้งที่ 36 ในลำดับต่อไป

ITFD.RMUTP SPORT DAY 2022

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัดโครงการกีฬาภายในรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และสารเสพติด ซึ่งมีการจัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล แชร์บอล ชู๊ตบาสเกตบอลระยะไกล เหยียบลูกโป่ง และในช่วงบ่ายมีการจัดการประกวด ITFD.RMUTP Cover Dance Contest 2023 ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งมาร่วมเตะฟุตซอลกับทีมบุคลากรคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นอีกด้วย  

คณะฯ ออกบูธโชว์ผลงานและผลิตภัณฑ์ ในงานโครงการสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2566

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธโชว์ผลงานและผลิตภัณฑ์ ในงานโครงการสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยทางคณะฯ ได้ร่วมเดินแบบชุดแฟชั่น ในพิธีเปิดกิจกรรม และภายในบูธยังมีกิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าให้กับผู้ที่เข้ามาชมผลงานและผลิตภัณฑ์ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าศึกษาดูงานการวิเคราะห์และทดสอบเส้นใย รวมทั้งการสร้างลวดลายบนผืนผ้าด้วยเทคนิคการย้อมสีจากครามจากธรรมชาติแบบใหม่

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 36 คนได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และทดสอบเส้นใย รวมทั้งการสร้างลวดลายบนผืนผ้าด้วยเทคนิคการย้อมสี และเพนท์สีครามจากธรรมชาติแบบใหม่ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดยมี ผศ. ดร. รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ อาจารย์ไกรฤกษ์ วิเสสพันธ์ อาจารย์ณัฎฐธิดา เริงธนพิบูลย์ และนางสาวหทัยทิพย์ ศรีชมภู เป็นวิทยากรให้กับนักศึกษา สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดที่สนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และทดสอบหาชนิดและปริมาณเส้นใย สามารถติดต่อเพื่อเข้าศึกษาดูงานหรืออบรรม ได้ที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร