ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงงานนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

การผลิตผงสีจากธรรมชาติและการประยุกต์ใช้สำหรับงานพิมพ์สิ่งทอ

Production of powdered natural dyes and applications for textile printing

จิราเมธ สุภารัตน์  และธรรมทัศน์ ขำรัตน์

 

การพิมพ์ทรานเฟอร์ใบไม้ลงบนผ้าฝ้าย

Leaves transfer printing on cotton fabric

ณัฐกานต์ ช้างแก้ว  และพิริยะพล  โสภาคกุล

 

การใช้กากกาแฟนำมาเป็นสารให้สีทางสิ่งทอ 

Textile coloration with colorants from coffee grounds

จิรภัทร จิรคุณานนท์

 

การออกแบบและตัดเย็บชุดทำงานสตรีเสริมดวงตามวันเกิด         

Design and Sewing the Women’s Business Wear Inspired by Auspicious Birthday

หมวยแดง ลุงจื่น  ธิญา พุเกียว และสิริวัฒน์  วงค์ศรี

 

การพัฒนารูปแบบเสื้อผ้าที่สะท้อนถึงพัฒนาการของศิลปะ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี

Design and development clothing inspire by the evolution of through art culture and technology

วรยุทธ รสหอม  พร้อมพงศ์ สีลาเม  และพสุพัฒน์ ดำตั้ง

 

การออกแบบเสื้อผ้าสุภาพสตรีโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเซลล์และอวัยวะในร่างกายของมนุษย์

DESIGNING WOMENS WEAR INSPIRED BY THE CELLS, ORGANS OF THE HUMAN BODY

นภัสสร  เพ็ชรรัตน์  และอรัญญา ปวนสุรินทร์

 

การออกแบบเพื่อพัฒนาเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีรูปแบบสตรีทแวร์ โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทศกาลวันฮาโลวีน

STEER WEAR INSPIRED BR HALLOWEEN

กนกพร บุญประสพ  พลวัฒน์ สัญญะพล  และนริศรา เยาวะศรี

 

การออกแบบเครื่องแต่งกายชุดลำลองสำหรับกลุ่มไม่ระบุเพศ

Gender-specific casual clothing design

ธนดล  เขตนิมิตร