ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted Leave a commentPosted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งบประมาณ 982,800 บาท

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted Leave a commentPosted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม ยกเลิก โครงการ ห้องปฏิบัติการผลิตเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม จำนวน 1 ห้อง โครงการ ห้องปฏิบัติการผลิตเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม จำนวน 1 ห้อง และโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร