กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,260,000.00 บาท จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 1 เครื่อง พิกัดบรรทุก 340 กิโลกรัม จอดรับส่ง 6 ชั้น 6 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น 23,540.00 บาท