กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2561

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนชาวไทยทรงดำ การนำฝ้ายและไหมมาผลิตเป็นเส้นใย ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ ฝึกฝนทักษะการทอผ้า และนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลล่าให้กับผ้าทอพื้นถิ่น ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนไทยทรงดำ จ.ราชบุรี  

(Update) การปรับปรุงและแก้ไข-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ใช้ปีการศึกษา 2560)

ด้วย สกอ. มีการปรับปรุงและแก้ไข-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เล่มสีชมพู 4 ต.ค. 60) ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2560  โดยสำนักประกันคุณภาพได้สรุปรายละเอียดการปรับปรุงจากเล่มคู่มือฉบับเดิม(เล่มสีม่วง) รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ สรุปรายละเอียดการปรับปรุงจากเล่มคู่มือฉบับเดิม(เล่มสีม่วง) (ดาวน์โหลดที่นี่) เล่มคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เล่มสีชมพู 4 ต.ค. 60) (ดาวน์โหลดที่นี่)

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (โควตา TCAS 1/2)

ขั้นตอนการรายงานตัวสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑(โควตา,TCAS๑/๒) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

มอบเงินจากกองทุนพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบเงินจากกองทุนพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย ให้แก่ นายวรันชิต แจ้งจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร จำนวน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

โครงการแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ภายใต้แนวคิด The Debut Project 8th

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ The Debut Project 8 : ก้าวแรกสู่การเริ่มต้น ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งโครงการแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ทั้ง 4 สาขาวิชาของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเรียนการสอนที่สามารถผลิตบัณฑิตมืออาชีพออกมาได้อย่างสมบูรณ์ งานแฟชั่นโชว์ที่ Zen Event Gallery ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จบลงไปแล้วอย่างงดงามค่ะ แต่หากสนใจเสื้อผ้าสวยๆ ที่ผ่านกระบวนการคิด สร้างสรรค์ Continue Reading →