กุมภาพันธ์ 2563

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 77,144.86 บาท ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,620.00 บาท ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวำ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 70,085.00 บาท จ้างเหมารถไปฝึกอบรมโครงการการพัฒนาลวดลายและผลิตภัณฑ์ผ้าจกบ้านตะโก ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มจากผ้าทอ      กระเหรี่ยง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (กลุ่มที่ […]

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562)

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำไตรมาส)

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

มกราคม 2563

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการการพัฒนาลวดลายและผลิตภัณฑ์ผ้าจกบ้านตะโก ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มจากผ้าทอกระเหรี่ยง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (กลุ่มที่ 2) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 20,834.00 บาท ซื้อวัสดุโครงการการพัฒนาลวดลายและผลิตภัณฑ์ผ้าจกบ้านตะโก ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มจากผ้าทอกระเหรี่ยง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (กลุ่มที่ 1) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 24,292.00 บาท ซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อการทำงานกับสถานประกอบการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 4,335.00 บาท ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,380.10 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 12 ที่นั่ง จำนวน 1 […]

ธันวาคม 2562

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าทอมือ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 14,295.00 บาท ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,050.00 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 87,647.00 บาท  

ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted Leave a commentPosted in สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2563 สิงหาคม 2563 กรกฎาคม 2563 มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 มีนาคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 พฤศจิกายน 2562 ตุลาคม 2562