ติวเข้ม SMART PR ยุค 4.0 ครั้งที่ 1

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรม Smart PR ครั้งที่ 1 ให้กับนักประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และเทคนิคการถ่ายภาพประกอบข่าว จัดโดยกองสื่อสารองค์กร ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร วันที่ 29 ธันวาคม 2561    

กรกฏาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับงานอาคารสถานที่ จำนวน 5 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 22,660.00 บาท ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 71,936.00 บาท ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ จำนวน 1 งาน Continue Reading →

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306 สอบถามกำหนดการซ้อม, การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408 ประกาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) กำหนดการซ้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อยู่ระหว่างดำเนินการ) รายนามบัณฑิตเรียงลำดัลการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 (ข้อมูลลงวันที่  1 สค. 61) ผังที่นั่งบัณฑิต (ข้อมูลลงวันที่ 1 สค. 61)

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดำเนิน ไชยเสน และผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี เป็นวิทยากร ในการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา และอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการตรวจประเมินคุณภาพ เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 423 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร