ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงกั้นห้องเรียนเขียนแบบ อาคาร 4 ชั่น 4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 รายการ เป็นจำนวนเงิน 209,205.86 บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการ

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการ การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 982,800 บาท (ราคา 11,700 บาท / คน / เดือน) วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 22 กันยายน 2563 การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,033,200 บาท (ราคา 12,300 บาท / คน / เดือน) วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 17 กันยายน 2562 การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,416,000 บาท วันกำหนดราคากลาง วันที่ 31 สิงหาคม 2561 โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นเงิน 543,025 บาท การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000 บาท วันกำหนดราคากลาง วันที่ 15 […]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ห้องปฏิบัติการผลิตเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง วงเงินงบประมาณ 1,104,200 บาท ห้องปฎิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง เป็นเงิน 860,866.67 บาท ครุภัณฑ์ป้องกันความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 418,837.50 บาท