ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงกั้นห้องเรียนเขียนแบบ อาคาร 4 ชั่น 4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 รายการ เป็นจำนวนเงิน 209,205.86 บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการ โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นเงิน 543,025 บาท การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000 บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์ป้องกันความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 418,837.50 บาท