หลักสูตรเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology Program in Textile Chemistry Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย ) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ)
ชื่อย่อ (ไทย ) : ทล.บ. (เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Textile Chemistry Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Textile Chemistry Technology)

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีความรู้ความสามารถบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเน้นความชำนาญเฉพาะในสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างเหมาะสม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ รู้จักการแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและมีการควบคุมอย่างรอบคอบ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และคุ้มค่าตามหลักหลักเศรษฐศาสตร์
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร สำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
(1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิชาวิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ ศิลป์-ภาษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
(2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน

เนื้อหาการเรียนการสอน
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตทางสิ่งทอ เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์ การเตรียมสิ่งทอ ระบบการย้อมสีสิ่งทอ ระบบการพิมพ์สิ่งทอ การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ การวิเคราะห์และทดสอบสิ่งทอเชิงกายภาพและเชิงเคมี และการดำเนินธุรกิจสิ่งทอ

แนวทางประกอบอาชีพ
1. ช่างเทคนิคด้านการฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ
2. ช่างเทคนิคด้านการทดสอบและวิเคราะห์ สิ่งทอ
3. ช่างเทคนิคด้านการควบคุมคุณภาพและวางแผนการผลิต
4. ช่างเทคนิคด้านการควบคุมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
5. ช่างเทคนิคด้านการควบคุมงานการจัดการสินค้าสิ่งทอ
6. ผู้สอน/ฝีกอบรมงานด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ
7. นักวิชาการ/นักวิจัย ด้านเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. รับราชการและรัฐวิสาหกิจ

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ก.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาแกน 19 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 64 หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต