งานพัสดุ

พรบ./ระเบียบ

กฎกระทรวง

หนังสือเวียน

แผนรายการจัดสรรงบประมาณพัสดุประจำปี

แบบฟอร์มพัสดุ

เอกสาร/คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน