สัญลักษณ์


เป็นตรารูปวงกลมมีดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความสำเร็จ มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจร ไปทั่วสารทิศ  ภายใต้ดอกบัวบานเป็นตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ อันเป็น สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำพระองค์ พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ซึ่ง พระองค์ท่านได้เป็นผู้พระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข 9 บรรจุอยู่ หมายถึง รัชการที่ 9 ด้านล่างของตราวงกลมทำเป็นกรอบโค้งรองรับมีชื่อ “สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล” คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลาย ดอกไม้พิมพ์ ประจำยามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญ รุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล แห่งพระราชา”  นับเป็นโอกาสดีที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประเทศไทยได้ ประกาศใช้กฏหมายการศึกษาแรก คือ พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ส่งผลให้มีการรวมการจัดการศึกษาทุก ระดับไว้ ในกระทรวงเดียวกัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ และให้ สถาบันอุดมศึกษาที่สอนระดับปริญญามาอยู่ในสังกัดเดียวกัน คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมทั้ง การกระจายอำนาจสู่ สถานศึกษา ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระคล่องตัวในรูปแบบของ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาในกำกับรัฐ ดังนั้นสถาบัน เทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 เืพื่อให้มีโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล พ.ศ.2518  เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548