สาขาวิชา

  • เทคโนโลยีเสื้อผ้า                                  

เทคโนโลยีเสื้อผ้า (หลักสูตรต่อเนื่อง)

  • เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ

  • ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ