สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา อำพนพรรณ
Miss. Wipada Oamphonphan
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
E-mail : wipada.o@rmutp.ac.th
อาจารย์สุจิตรา ชนันทวารี
Mrs. Sujitra Chananthawaree
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
E-mail : sujitra.c@rmutp.ac.th
อาจารย์ไอรดา สุดสังข์
Miss. Isada Soodsung
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
E-mail : irada.s@rmutp.ac.th
อาจารย์เสาวณีย์ เถากิตติกุล
Miss. Saowanee Thaokitikun
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
E-mail : saowanee.t@rmutp.ac.th
อาจารย์จารุวรรณ ดิศวัฒน์
Miss. Jaruwan Diswat
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
E-mail : jaruwan.d@rmutp.ac.th
อาจารย์ณัฎฐธิดา เริงธนพิบูลย์
Miss. Natthatida Roengthanapiboon
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
E-mail : natthatida.r@rmutp.ac.th