สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ60

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (Fashion and Textile Design)