วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำการจัดการศึกษาด้านสิ่งทอและแฟชั่น  เพื่อพัฒนามุ่งสู่มาตรฐานบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มุ่งเน้นวิชาชีพสิ่งทอและแฟชั่นบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่มืออาชีพ
2. สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
3. ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม