ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง
Asst.Prof.Dr.Phackaphon Salathong
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
02-665 3555 ต่อ 8504
phackaphon.s@rmutp.ac.th
IMG_5885IMG_7143IMG_5634
นางยุพิน ใจตระหนัก
Mrs. Yupin Jaitanak
กำกับดูแล และติดตามงาน
ในงานวิชาการ วิจัย
และบริการวิชาการ
02-665 3555 ต่อ 3053
yupin.j@rmutp.ac.th
นางสาวสมใจ แซ่ภู่
Miss. Somjai Saepu
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานสหกิจศึกษา
02-665 3555 ต่อ 3054
somjai.s@rmutp.ac.th
นายวิโรจน์ ยิ้มขลิบ
Mr. Wirote Yimklib
งานวิจัยและพัฒนา
02-665 3555 ต่อ 3054
wirote.y@rmutp.ac.th
IMG_5827IMG_5980IMG_7463
นางสาวฉันทนา ธนาพิธานนท์
Miss Chanthana Thanapitanon
งานบริการวิชาการแก่สังคม
02-665 3555 ต่อ 3024
chanthana.t@rmutp.ac.th
นางสาวสาวิตรี คำยอด
Miss. Sawitree Kamyot
งานทะเบียน
02-665 3555 ต่อ 3053
sawitree.k@rmutp.ac.th
นายสันติ ธรรมสุริเชษฐ์
Mr. Santi Thamsurichet
งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและสารสนเทศ
02-665 3555 ต่อ 3060
santi.t@rmutp.ac.th
IMG_7730
นางสาวนุชดาว เตะสมุทร
Miss Nuchdow Texsamut
งานการจัดการความรู้ (KM)
งานสื่อสารองค์กร
02-665 3555 ต่อ 3053
nuchdow.t@rmutp.ac.th
ดร.นงนุช ศศิธร
Dr. Nongnut Sasithon
งานวิเทศสัมพันธ์
02-665 3555 ต่อ 3019, 3061, 3062
nongnut.s@rmutp.ac.th
อาจารย์ไกรฤกษ์ วิเสสพันธุ์
Mr. Krailerck Visesphan
งานวิเทศสัมพันธ์
02-665 3555 ต่อ 3018, 3046, 3047
krailerck.v@rmutp.ac.th
IMG_5661
อาจารย์ จารุวรรณ ดิศวัฒน์
Miss. Jaruwan Diswat
ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งทอและแฟชั่น
02-665 3555 ต่อ 3003
jaruwan.d@rmutp.ac.th
นางสาวนฤมล แสงถนอม
Miss. Narumol Sangtanom
สารบรรณและเลขานุการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
02-665 3555 ต่อ 3021
narumol.s@rmutp.ac.th