ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศิริ ดิสสร
Assist. Prof. Dr. Amornsiri Dissorn
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
02-665 3555 ต่อ 3016
amornsiri.d@rmutp.ac.th
IMG_5885IMG_7143IMG_5634
นางยุพิน ใจตระหนัก
Mrs. Yupin Jaitanak
กำกับดูแล และติดตามงาน
ในงานวิชาการ วิจัย
และบริการวิชาการ
02-665 3555 ต่อ 3021
yupin.j@rmutp.ac.th
นางสาวสมใจ แซ่ภู่
Miss. Somjai Saepu
ประกันคุณภาพการศึกษา
02-665 3555 ต่อ 3688
somjai.s@rmutp.ac.th
นายวิโรจน์ ยิ้มขลิบ
Mr. Wirote Yimklib
วิจัยและพัฒนา
02-665 3555 ต่อ 3028
wirote.y@rmutp.ac.th
IMG_5827IMG_5980IMG_6759
นางสาวฉันทนา ธนาพิธานนท์
Miss Chanthana Thanapitanon
บริการวิชาการแก่สังคม
02-665 3555 ต่อ 3024
chanthana.t@rmutp.ac.th
นางสาวสาวิตรี คำยอด
Miss. Sawitree Kamyot
ทะเบียน
02-665 3555 ต่อ 3053
sawitree.k@rmutp.ac.th
นางสาววิภาวดี ชัยสุรสีห์
Miss. Vipavadee Chaisurasee
สหกิจศึกษา
02-665 3555 ต่อ 3053
vipavadee.c@rmutp.ac.th
IMG_7730IMG_7463
นางสาวนุชดาว เตะสมุทร
Miss Nuchdow Texsamut
การจัดการความรู้ (KM)
02-665 3555 ต่อ 3682
nuchdow.t@rmutp.ac.th
นายสันติ ธรรมสุริเชษฐ์
Mr. Santi Thamsurichet
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
02-665 3555 ต่อ 3060
santi.t@rmutp.ac.th
อาจารย์ไกรฤกษ์ วิเสสพันธุ์
Mr. Krailerck Visesphan
วิเทศสัมพันธ์
02-665 3555 ต่อ 3061
krailerck.v@rmutp.ac.th
อาจารย์ จารุวรรณ ดิศวัฒน์
Miss. Jaruwan Diswat
ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งทอและแฟชั่น
02-665 3555 ต่อ 3682
jaruwan.d@rmutp.ac.th