ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา คูณขาว
Assist. Prof. Dr.Sanya Khunkhao
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
02-665 3555 ต่อ 3016
sanya.k@rmutp.ac.th
IMG_5885IMG_7143IMG_5634
นางยุพิน ใจตระหนัก
Mrs. Yupin Jaitanak
กำกับดูแล และติดตามงาน
ในงานวิชาการ วิจัย
และบริการวิชาการ
02-665 3555 ต่อ 3021
yupin.j@rmutp.ac.th
นางสาวสมใจ แซ่ภู่
Miss. Somjai Saepu
ประกันคุณภาพการศึกษา
02-665 3555 ต่อ 3688
somjai.s@rmutp.ac.th
นายวิโรจน์ ยิ้มขลิบ
Mr. Wirote Yimklib
วิจัยและพัฒนา
02-665 3555 ต่อ 3028
wirote.y@rmutp.ac.th
IMG_5827IMG_5980IMG_7463
นางสาวฉันทนา ธนาพิธานนท์
Miss Chanthana Thanapitanon
บริการวิชาการแก่สังคม
02-665 3555 ต่อ 3024
chanthana.t@rmutp.ac.th
นางสาวสาวิตรี คำยอด
Miss. Sawitree Kamyot
ทะเบียน
02-665 3555 ต่อ 3053
sawitree.k@rmutp.ac.th
นายสันติ ธรรมสุริเชษฐ์
Mr. Santi Thamsurichet
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและสารสนเทศ
02-665 3555 ต่อ 3060
santi.t@rmutp.ac.th
IMG_7730
นางสาวนุชดาว เตะสมุทร
Miss Nuchdow Texsamut
การจัดการความรู้ (KM)และสื่อสารองค์กร
02-665 3555 ต่อ 3682
nuchdow.t@rmutp.ac.th
ดร.นงนุช ศศิธร
Dr. Nongnut Sasithon
วิเทศสัมพันธ์
02-665 3555 ต่อ 3061
nongnut.s@rmutp.ac.th
อาจารย์ไกรฤกษ์ วิเสสพันธุ์
Mr. Krailerck Visesphan
วิเทศสัมพันธ์
02-665 3555 ต่อ 3061
krailerck.v@rmutp.ac.th
IMG_5661
อาจารย์ จารุวรรณ ดิศวัฒน์
Miss. Jaruwan Diswat
ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งทอและแฟชั่น
02-665 3555 ต่อ 3682
jaruwan.d@rmutp.ac.th
นางสาวนฤมล แสงถนอม
Miss. Narumol Sangtanom
สารบรรณและเลขานุการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
02-665 3555 ต่อ 3053
narumol.s@rmutp.ac.th