ฝ่ายวางแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล
Asst.Prof.Kittiphan Boontositrakul
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
02-665 3555 ต่อ 8503
kittiphan.b@rmutp.ac.th
IMG_5852นางสาวอภิษา กล่อมแสง
Miss. Apisa Klomsang
งานติดตามและประเมินผลและบริหารครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
บริหารความเสี่ยง และสารบรรณฝ่ายวางแผนและพัฒนา
02-665 3555 ต่อ 3014
apisa.k@rmutp.ac.th

IMG_6488นายสิทธิชัย ดีปัญญา
Mr.Sittichai Deepunya
งานติดตามและประเมินผลและบริหารครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
บริหารความเสี่ยง
02-665 3555 ต่อ 3014
sittichai.d@rmutp.ac.th