ฝ่ายวางแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล
Assist. Prof. Kittiphan Boontositrakul
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
02-665 3555 ต่อ 3013
kittiphan.b@rmutp.ac.th
IMG_5852นางสาวอภิษา กล่อมแสง
Miss. Apisa Klomsang
งานติดตามและประเมินผลและบริหารครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง บริหารความเสี่ยง และสารบรรณฝ่ายวางแผนและพัฒนา
02-665 3555 ต่อ 3015
apisa.k@rmutp.ac.th

IMG_6488
02-665 3555 ต่อ 3014