ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์กมลณิตย์ ภู่สร
Miss.Kamonnit Pusorn
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
02-665 3555 ต่อ 8505
E-mail : Kamonnit.p@rmutp.ac.th
IMG_5449นายการุณ ถนอมพิชัย
Mr. Karoon Thanomphichai
กำกับดูแล และติดตามงานในงานกิจการนักศึกษา
งานกิจกรรม งานกีฬา งานแนะแนว
02-665 3555 ต่อ 3030
karoon.t@rmutp.ac.th
IMG_5562ว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์ ฐานะ
Acting Sub Lt. Teerapong Tana
งานศิลปวัฒนธรรม งานวิชาทหาร
02-665 3555 ต่อ 3032
teerapong.t@rmutp.ac.th
IMG_5991นางสาววนาลี อุตะพรม
Miss. Wanalee Utaprom
งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
02-665 3555 ต่อ 3031
wanalee.u@rmutp.ac.th
IMG_5912นางประเสริฐศรี จุลรัตน์
Mrs. Prasertsri Jularat
สารบรรณและเลขานุการฝ่ายกิจการนักศึกษา
02-665 3555 ต่อ 3037
prasertsri.j@rmutp.ac.th