คณะผู้บริหาร

ดร.มธุรส เวียงสีมา
(Dr.Maturod Viengsima)
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
02-665 3555 ต่อ 8501
E-mail : maturod.v@rmutp.ac.th
ดร.กรชนก บุญทร
(Dr.Kornchanok Boonthon)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
02-665 3555 ต่อ 8502
E-mail : kornchanok.b@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล
(Assist. Prof. Kittiphan Boontositrakul)
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
02-665 3555 ต่อ 8504
E-mail : kittiphan.b@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง
(Assist. Prof. Dr.Phackaphon Salathong)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
02-665 3555 ต่อ 8503
E-mail : phackaphon.s@rmutp.ac.th
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
02-665 3555 ต่อ 8505
E-mail :
นางสาวสายพิณ ใจทน
(Miss.Saipin Jaithon)
รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
02-665 3555 ต่อ 8506
E-mail : saipin.s@rmutp.ac.th