คณะผู้บริหาร

ดร.มธุรส เวียงสีมา
(Dr.Maturod Viengsima)

คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
02-665 3555 ต่อ 8501
E-mail : maturod.v@rmutp.ac.th
ดร.กรชนก บุญทร
(Dr.Kornchanok Boonthon)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
02-665 3555 ต่อ 8502
E-mail : kornchanok.b@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล
(Assist. Prof. Kittiphan Boontositrakul)

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
02-665 3555 ต่อ 8504
E-mail : kittiphan.b@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา คูณขาว
(Assist. Prof. Dr.Sanya Khunkhao )

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
02-665 3555 ต่อ 8503
E-mail : sanya.k@rmutp.ac.th

อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์
(Mr.Naruepon Phaisarntantiwong)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
02-665 3555 ต่อ 8505
E-mail : naruepon.p@rmutp.ac.th
นางสาวสายพิณ ใจทน
(Miss.Saipin Jaithon)

รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
02-665 3555 ต่อ 8506
E-mail : saipin.s@rmutp.ac.th