คณะผู้บริหาร

ดร. มธุรส เวียงสีมา
(Dr. Maturod Viengsima)

คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
02-665 3555 ต่อ 3001
E-mail : maturod.v@rmutp.ac.th
ดร. กรชนก บุญทร
(Dr. Kornchanok Boonthon)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
02-665 3555 ต่อ 3013
E-mail : kornchanok.b@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศิริ ดิสสร
(Assist. Prof. Dr. Amornsiri Dissorn )

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
02-665 3555 ต่อ 3016
E-mail : amornsiri.d@rmutp.ac.th
อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์
(Mr. Naruepon Phaisarntantiwong)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
02-665 3555 ต่อ 3029, 3036
E-mail : naruepon.p@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง
(Assist. Prof. Pennapa Suwanbunrung)

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
02-665 3555 ต่อ
E-mail : pennapa.s@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวณีย์ อารีจงเจริญ
(Assist. Prof. Saowanee Areechonchareon)

ผู้ช่วยคณบดี
02-665 3555 ต่อ
E-mail : saowanee.a@rmutp.ac.th
นางเพชราภรณ์ สิงห์ทองชัย
(Mrs. Petcharaporn Singtongchai)

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
02-665 3555 ต่อ 3006
E-mail : petcharaporn.s@rmutp.ac.th