คณะผู้บริหาร

ดร.มธุรส เวียงสีมา
Dr.Maturod Viengsima
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
02-665 3555 ต่อ 8501
E-mail : maturod.v@rmutp.ac.th
ดร.กรชนก บุญทร
Dr.Kornchanok Boonthon
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
02-665 3555 ต่อ 8502
E-mail : kornchanok.b@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล
Asst.Prof.Kittiphan Boontositrakul
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
02-665 3555 ต่อ 8503
E-mail : kittiphan.b@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง
Asst.Prof.Dr.Phackaphon Salathong
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
02-665 3555 ต่อ 8504
E-mail : phackaphon.s@rmutp.ac.th
อาจารย์กมลณิตย์ ภู่สร
Miss.Kamonnit Pusorn
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
02-665 3555 ต่อ 8505
E-mail : Kamonnit.p@rmutp.ac.th
นางสาวสายพิณ ใจทน
Miss.Saipin Jaithon
รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
02-665 3555 ต่อ 8506
E-mail : saipin.s@rmutp.ac.th