ฝ่ายบริหาร

ดร. กรชนก บุญทร
Dr. Kornchanok Boonthon
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
02-665 3555 ต่อ 3013
kornchanok.b@rmutp.ac.th
IMG_5618IMG_6035IMG_6442
นางสาววรนุช หลุบเลา
Miss. Woranut Luplao
กำกับดูแล และติดตามงาน
ในงานบริหารทั่วไป
02-665 3555 ต่อ 3008
woranuch.l@rmutp.ac.th
นางสาวชุติมา นุ้ยสุข
Miss. Chutima Nuisuk
การบัญชี
02-665 3555 ต่อ 3008
chutima.n@rmutp.ac.th
อาจารย์จำลอง สาริกานนท์
Mr. Jamlong Sarikanon
หัวหน้าหน่วยพัสดุ
02-665 3555 ต่อ 3009, 3049
jamlong.s@rmutp.ac.th
IMG_5541IMG_6649IMG_5547
นางสาวปิยวรรณ สีเชียง
Miss. Piyawan Sichiang
พัสดุ
02-665 3555 ต่อ 3009, 3049
piyawan.s@rmutp.ac.th
นางสาวนันทิยา พริกคง
Miss. Nantiya Prikkong
พัสดุ
02-665 3555 ต่อ 3009, 3049
nantiya.p@rmutp.ac.th
นายคณาวุฒิ มีศิริภัทร
Mr. Kanawut Meesiripat
บริหารงานบุคคล
02-665 3555 ต่อ 3006
kanawut.m@rmutp.ac.th
IMG_5661
นางสาวกรกนก ใหม่วิจิตร์เพิ่มการเจริญ
Miss. Kornkanok Maivijit
บริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
02-665 3555 ต่อ 3010
kornkanok.m@rmutp.ac.th
นางสาวนฤมล แสงถนอม
Miss. Narumol Sangtanom
สารบรรณ
02-665 3555 ต่อ 3003
narumol.s@rmutp.ac.th

สื่อสารองค์กรและเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
02-665 3555 ต่อ 3010
@rmutp.ac.th
IMG_6234IMG_6771

อาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-665 3555 ต่อ 3051, 3058
@rmutp.ac.th
นายสมพงศ์ อมรประสิทธิ์
Mr. Sompong Amornprasit
พนักงานขับรถยนต์
02-665 3555 ต่อ 3058
sompong.a@rmutp.ac.th
นายนพดล พุ่มไสว
Mr. Noppadol Pumsawal
พนักงานขับรถยนต์
02-665 3555 ต่อ 3058
noppadol.p@rmutp.ac.th