ฝ่ายบริหาร

ดร. กรชนก บุญทร
Dr. Kornchanok Boonthon
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
02-665 3555 ต่อ 8502
kornchanok.b@rmutp.ac.th
IMG_5618IMG_6035IMG_6649
นางสาววรนุช หลุบเลา
Miss. Woranut Luplao
กำกับดูแล และติดตามงาน
ในงานบริหารทั่วไปและการเงิน
02-665 3555 ต่อ 3008
woranuch.l@rmutp.ac.th
นางสาวชุติมา นุ้ยสุข
Miss. Chutima Nuisuk
งานบัญชี
02-665 3555 ต่อ 3008
chutima.n@rmutp.ac.th
นางสาวนันทิยา พริกคง
Miss. Nantiya Prikkong
หัวหน้าหน่วยงานพัสดุ
02-665 3555 ต่อ 3049
nantiya.p@rmutp.ac.th
IMG_5541IMG_6759IMG_5547
นางสาวปิยวรรณ สีเชียง
Miss. Piyawan Sichiang
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
02-665 3555 ต่อ 3009
piyawan.s@rmutp.ac.th
นางสาววิภาวดี ชัยสุรสีห์
Miss. Vipavadee Chaisurasee
เจ้าหน้าที่พัสดุและเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
02-665 3555 ต่อ 3009, 3049
vipavadee.c@rmutp.ac.th
นายคณาวุฒิ มีศิริภัทร
Mr. Kanawut Meesiripat
งานบุคลากร
02-665 3555 ต่อ 3006
kanawut.m@rmutp.ac.th
พี่เคน-scaledIMG_6234
นางสาวกรกนก ใหม่วิจิตร์
Miss. Kornkanok Maivijit
งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ สารบรรณ และเลขานุการคณบดี
02-665 3555 ต่อ 3003
kornkanok.m@rmutp.ac.th
นายอำนาจ พรมจันทร์
Mr. Amnat Phromchan
ช่างเทคนิค ตรวจซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่
02-665 3555 ต่อ 3003
amnat.p@rmutp.ac.th
นายสมพงศ์ อมรประสิทธิ์
Mr. Sompong Amornprasit
พนักงานขับรถยนต์
02-665 3555 ต่อ 3950
sompong.a@rmutp.ac.th
IMG_6771
นายนพดล พุ่มไสว
Mr. Noppadol Pumsawal
พนักงานขับรถยนต์
02-665 3555 ต่อ 3058
noppadol.p@rmutp.ac.th