สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ

IMG_6575อาจารย์พิชิตพล เจริญทรัพยานนท์
Mr. Phichitphol Jaroensappayanant
หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
02-665 3555 ต่อ 3019, 3061, 3062
E-mail : phichitphol.j@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณีย์ อารีจงเจริญ
Assist. Prof. Saowanee Areechonchareon
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3019, 3061, 3062
E-mail : saowanee.a@rmutp.ac.th
ดร. นงนุช ศศิธร
Dr. Nongnut Sasitsorn
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3019, 3061, 3062
E-mail : nongnut.s@rmutp.ac.th
IMG_6497ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
Assist. Prof. Dr. Rattanaphol Mongkholrattanasit
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3019, 3061, 3062
E-mail : rattanaphol.m@rmutp.ac.th
Openดร. ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์
Dr. Phairat Punyacharoennon
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3019, 3061, 3062
E-mail : phairat.p@rmutp.ac.th
IMG_6442อาจารย์จำลอง สาริกานนท์
Mr. Jamlong Sarikanon
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3019, 3061, 3062
E-mail : jamlong.s@rmutp.ac.th