สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ

Openดร.ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์
Dr.Phairat Punyacharoennon
ประธานหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
02-665 3555 ต่อ 3019, 3061, 3062
E-mail : phairat.p@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณีย์ อารีจงเจริญ
Assist. Prof.Saowanee Areechonchareon
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3019, 3061, 3062
E-mail : saowanee.a@rmutp.ac.th
IMG_6575อาจารย์พิชิตพล เจริญทรัพยานันท์
Mr.Phichitphol Jaroensappayanant
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3019, 3061, 3062
E-mail : phichitphol.j@rmutp.ac.th
IMG_6442อาจารย์จำลอง สาริกานนท์
Mr.Jamlong Sarikanon
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3019, 3061, 3062
E-mail : jamlong.s@rmutp.ac.th
IMG_6497รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
Assoc. Prof. Dr.Rattanaphol Mongkholrattanasit
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3019, 3061, 3062
E-mail : rattanaphol.m@rmutp.ac.th
ดร.นงนุช ศศิธร
Dr.Nongnut Sasitsorn
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3019, 3061, 3062
E-mail : nongnut.s@rmutp.ac.th