สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

IMG_6148ดร. กรชนก บุญทร
Dr. Kornchanok Boonthon
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
02-665 3555 ต่อ 3018
E-mail : kornchanok.b@rmutp.ac.th
อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์
Mr. Naruepon Phaisarntantiwong
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
E-mail : naruepon.p@mutp.ac.th
IMG_7562ดร. ก้องเกียรติ มหาอินทร์
Dr. Kongkiat Maha-in
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
E-mail : kongkiat.m@rmutp.ac.th
IMG_6335ดร. จรัสพิมพ์ วังเย็น
Dr. Jaratpim Wangyen
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
E-mail : jaratpim.w@rmutp.ac.th
IMG_7704อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
Mr. Sampas Suwankere
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
E-mail : sampas.s@rmutp.ac.th
ดร. มธุรส เวียงสีมา
Mrs. Maturod Viengsima
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
E-mail : maturod.v@rmutp.ac.th
IMG_6048อาจารย์ฐิติมา พุทธบูชา
Miss. Thitima Puttabucha
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
E-mail : thitima.p@rmutp.ac.th
อาจารย์นิตยา วันโสภา
Mrs. Nittaya Wansopa
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
E-mail : nittaya.w@rmutp.ac.th
อาจารย์ไกรฤกษ์ วิเสสพันธุ์
Mr. Krailerck Visesphan
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
E-mail : krailerck.v@rmutp.ac.th