สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

IMG_6396อาจารย์สุดากาญจน์ แยบดี
Mrs. Sudakan Yabdee
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
02-665 35555 ต่อ 3020, 3048
E-mail : sudakan.y@rmutp.ac.th
อาจารย์ชลธิชา สาริกานนท์
Mrs. Cholthicha Sarikanon
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 35555 ต่อ 3020, 3048
E-mail : cholthicha.s@rmutp.ac.th
IMG_7006ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ อริยะเครือ
Assist. Prof. Dr. Kittisak Ariyakuare
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3020, 3048
E-mail : kittisak.a@rmutp.ac.th
IMG_6174ดร. เกษม มานะรุ่งวิทย์
Dr. Kasem Manarungwit
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3020, 3048
E-mail : kasem.m@rmutp.ac.th
IMG_6088ดร. ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์
Dr. Taweesak Seasongloat
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3020, 3048
E-mail : taweesak.s@rmutp.ac.th
IMG_6988ดร. ศรัณย์ จันทร์แก้ว
Dr. Sarun Jankaew
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 35555 ต่อ 3020, 3048
E-mail : sarun.j@rmutp.ac.th