พฤษภาคม 2562

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อของที่ระลึกในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 21,000.00 บาท จ้างเหมาจัดแสดงแฟชั่นอัญมณีและเครื่องประดับ งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท จ้างค่าของที่ระลึกในโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000.00 บาท จ้างซ่อมครุภัณฑ์แท่นบรรยายอเนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,420.00 บาท จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ สำหรับโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาเพื่อคืนคนดีสู่สังคม จำนวน 60 รายการ […]

เมษายน 2562

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมารถรับจ้างสำหรับใช้ในโครงการฯ เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 3000 บาท ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาเพื่อคืนคนดีสู่สังคม จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 44,130.00 บาท จ้างซ่อมหม้อน้ำและปั๊มน้ำรถยนต์ตู้โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮฉ 5058 กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 30,2700.00 บาท  

มีนาคม 2562

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 335,766.00 บาท จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 28,248.00 บาท จ้างเหมาจัดโครงการเผยแพร่นวัตกรรมของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 499,000.00 บาท

กุมภาพันธ์ 2562

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,600 บาท ซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,900.00 บาท ซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,187.00 บาท

มกราคม 2562

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท ซื้อยางเรเดียล จำนวน 4 เส้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 13,200.00 บาท ซื้อวัสดุพวงมาลัยดอกไม้สด เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 4,488.00 บาท ทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,284.00 บาท ซื้อวัสดุพวงมาลัยดอกไม้สด เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,285.00 บาท ซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนานักศึกษาสร้างจิตสำนึกคุณธรรมเชี่ยวชาญวิชาชีพสู่ยุคดิจิทัล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 856.00 บาท ซื้อวัสดุสำนักงาน […]