มีนาคม 2563

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,680.00 บาท จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 3,875.00 บาท ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการของส่วนราชการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500.00 บาท

กรกฎาคม 2563

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับงานอาคารสถานที่ เพื่อใช้สำหรับมาตรการป้องกัน โรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 14,550.00 บาท  ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของส่วนราชการ จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,100.00 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 32,667.10 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 22,810.00 บาท ซื้อวัสดุสำหรับป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,800.00 บาท

เมษายน 2563

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 4,00.00 บาท ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)