มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 28,248.00 บาท จ้างเหมาจัดโครงการเผยแพร่นวัตกรรมของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 499,000.00 บาท

กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,600 บาท ซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,900.00 บาท ซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,187.00 บาท

มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท ซื้อยางเรเดียล จำนวน 4 เส้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 13,200.00 บาท ซื้อวัสดุพวงมาลัยดอกไม้สด เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 4,488.00 บาท ทำป้ายไวนิล Continue Reading →

ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 3,000 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอาคารสถานที่ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 23,890.00 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 27,360.00 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีโครงการ Continue Reading →

พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 107,334.00 บาท โครงการซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 82,230.00 บาท จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 2 วัน โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอเพื่อตอบสนองยุคดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท ขออนุมัติสั่งทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในราชการ Continue Reading →