กันยายน 2563

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 12 ที่นั่ง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนาอาชีพโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการสิ่งทอเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนวัดทุ่งสีหลงและโรงเรียนบ้านแจงงาม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 8000.00 บาท ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ โดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการสิ่งทอเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งสีหลงและ โรงเรียนบ้านแจงงาม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,995.00 บาท

สิงหาคม 2563

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถตู้ราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,700.00 บาท ซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง เป็นเงินทั้งสิ้น 13,520.00 บาท ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง เป็นเงินทั้งสิ้น 19,688.00 บาท จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 26,664.40 บาท ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,820.00 บาท จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง เป็นเงินทั้งสิ้น 38,520.00 บาท

มีนาคม 2563

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,680.00 บาท จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 3,875.00 บาท ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการของส่วนราชการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500.00 บาท