ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน ปี 2563

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ปี 2563 ประกาศงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน ปี 2563 ราคากลางงานทำความสะอาด ปี 2563 ประกาศเผยแพร่แผน ปี 2563 รายละเอียดงานทำความสะอาด ปี 2563

ประกวดราคาซื้อห้องปฎิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 860,866.67 บาท

สอบราคาจ้างทำความสะอาด สิงหาคม 2560

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียน ของคณะอุตสาหกรรม     สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วงเงินค่าจ้าง 1,5000,000 บาท เอกสารประกอบการรับซองสอบราคา

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาจัดงานโครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษา

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561 ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาจัดงานโครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมษายน 2560 ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร, รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน (TOR), เอกสารประกอบการรับซองราคา