ประกวดราคาซื้อห้องปฎิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 860,866.67 บาท

สอบราคาจ้างทำความสะอาด สิงหาคม 2560

สิงหาคม 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียน ของคณะอุตสาหกรรม     สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วงเงินค่าจ้าง 1,5000,000 บาท เอกสารประกอบการรับซองสอบราคา

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาจัดงานโครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษา

มกราคม 2561 ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาจัดงานโครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมษายน 2560 ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร, รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน (TOR), เอกสารประกอบการรับซองราคา

สอบราคาจ้างทำความสะอาด กันยายน 2556-2559

กันยายน 2559 ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประจำปี 2560 เอกสารประกอบการรับซองสอบราคา มีนาคม 2559 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เอกสารประกอบการรับซองสอบราคา พฤษภาคม 2558 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับติดตั้งตู้ไฟฟ้าแรงสูง ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เอกสารการรับซองสอบราคา สิงหาคม 2557 ประกาศสอบราคาจ้างการจ้างเหมาะทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เอกสารการรับซองสอบราคา  เอกสารประกอบการรับซองสอบราคา มีนาคม Continue Reading →