แนวทางประกอบอาชีพ เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ

  • ช่างเทคนิคด้านการย้อม – พิมพ์สิ่งทอ และการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ
  • ช่างเทคนิคด้านการทดสอบและวิเคราะห์สิ่งทอ
  • ช่างเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพและวางแผนการผลิต
  • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • พนักงานขายฝ่ายเทคนิคด้านสี สารเคมี และเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
  • นักจัดการสินค้าสิ่งทอ
  • รับราชการและรัฐวิสาหกิจ
  • อาชีพอิสระและงานธุรกิจสิ่งทอเชิงพาณิชย์อื่น ๆ