สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Textile Product Design
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย ) : เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ)
ชื่อย่อ (ไทย ) : ทล.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Textile Product Design)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech (Textile Product Design)

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิเคราะห์และสร้างสรรค์การออกแบบ การวางแผน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทออย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่ม กิจนิสัยในการค้นคว้า ปรับปรุงตนเองให้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ไขปัญหาด้วยหลักการและเหตุผลปฏิบัติงานด้านหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลาและมีคุณภาพ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

เนื้อหาการเรียนการสอน
ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วัสดุที่นำมาออกแบบสิ่งทอ พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การออกแบบลวดลายถัก ทอ และลายพิมพ์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในกระบวนการออกแบบ การวิจัยและหาข้อมูลสำหรับการออกแบบ(Research) การสรุปแนวทางการออกแบบ(Concept of design) การทำแบบร่างและพัฒนาแบบ(Idea Sketch & Idea Develop) การนำเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ์
แนวทางประกอบอาชีพ
1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2. นักออกแบบลวดลายสิ่งทอ
3. นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอภูมิปัญญาพื้นถิ่น
4. นักออกแบบหัตถอุตสาหรรม
5. นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
6. ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ในองค์กรหรือสถาบันการศึกษา
7. นักวิจัยในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ก.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาแกน 19 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 58 หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต