สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า

อาจารย์ไอรดา สุดสังข์
Miss. Isada Soodsung
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
irada.s@rmutp.ac.th
อาจารย์สุจิตรา ชนันทวารี
Mrs. Sujitra Chananthawaree
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
sujitra.c@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล พรหมหล้าวรรณ
Assist. Prof. Kamol Promlawan
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
kamol.p@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา ช้างม่วง
Assist. Prof. Wasana Changmuong
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
wasana.c@rmutp.ac.th
อาจารย์วิภาดา กระจ่างโพธิ์
Mrs. Wipada Krajangpo
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
wipada.k@rmutp.ac.th
อาจารย์เสาวณีย์ เถากิตติกุล
Miss. Saowanee Thaokitikun
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
saowanee.t@rmutp.ac.th
อาจารย์จารุวรรณ ดิศวัฒน์
Miss. Jaruwan Diswat
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
jaruwan.d@rmutp.ac.th
อาจารย์ภูริ์วิศิษฎ์ วังขนาย
Mr. Puvisit Wangkanai
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
puvisit.w@rmutp.ac.th