สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ-

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (Fashion and Textile Design)