ฝ่ายวิชาการและวิจัย

Open
ดร. ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์
Dr. Phairat Punyacharoennon
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
02-665 3555 ต่อ 3016
phairat.p@rmutp.ac.th
IMG_5885IMG_7143IMG_5634
นางยุพิน ใจตระหนัก
Mrs. Yupin Jaitanak
หัวหน้างานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
หลักสูตร
02-665 3555 ต่อ 3021
yupin.j@rmutp.ac.th
นางสาวสมใจ แซ่ภู่
Miss. Somjai Saepu
ประกันคุณภาพการศึกษา
02-665 3555 ต่อ 3688
somjai.s@rmutp.ac.th
นายวิโรจน์ ยิ้มขลิบ
Mr. Wirote Yimklib
วิจัยและพัฒนา
02-665 3555 ต่อ 3028
wirote.y@rmutp.ac.th
IMG_5827IMG_5980IMG_6013
นางสาวฉันทนา ธนาพิธานนท์
Miss Chanthana Thanapiyanon
บริการวิชาการแก่สังคม
02-665 3555 ต่อ 3024
chanthana.t@rmutp.ac.th
นางสาวสาวิตรี คำยอด
Miss. Sawitree Kamyot
ทะเบียน
02-665 3555 ต่อ 3053
sawitree.k@rmutp.ac.th
นางสาววนาลี อุตะพรม
Miss. wanalee Utaprom
ทะเบียน
02-665 3555 ต่อ 3053
wanalee.u@rmutp.ac.th
IMG_7463IMG_7730
นายสันติ ธรรมสุริเชษฐ์
Mr. Santi Thamsurichet
เทคโนโลยีทางการศึกษา
02-665 3555 ต่อ 3060
santi.t@rmutp.ac.th
นางสาวนุชดาว เตะสมุทร
Miss Nuchdow Texsamut
ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งทอและแฟชั่น
02-665 3555 ต่อ 3682
nuchdow.t@rmutp.ac.th
วิเทศสัมพันธ์
02-665 3555 ต่อ 3061
IMG_6088IMG_6681IMG_6759
ดร. ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์
Dr. Taweesak Seasongloat
ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งทอและแฟชั่น
02-665 3555 ต่อ 3682
taweesak.s@rmutp.ac.th
อาจารย์ชลธิชา สาริกานนท์
Mrs. Cholthicha Sarikanon
สารสนเทศ
02-665 3555 ต่อ 3048
cholthicha.s@rmutp.ac.th
นางสาววิภาวดี ชัยสุรสีห์
Miss. Vipavadee Chaisurasee
สารสนเทศ
02-665 3555 ต่อ 3053
vipavadee.c@rmutp.ac.th