ฝ่ายวางแผน

อาจารย์พิชิตพล เจริญทรัพยานันท์
Mr. Phichitpol Jaroensappayanant
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
02-665 3555 ต่อ 3013
phichitpol.j@rmutp.ac.th
IMG_6488นางอมร ร่มซ้าย
Mrs. Amorn Romsai
กำกับดูแล และติดตามงาน ในงานวางแผนและพัฒนา
02-665 3555 ต่อ 3014
amorn.r@rmutp.ac.th
IMG_5852นางสาวอภิษา กล่อมแสง
Miss. Apisa Klomsang
ติดตามและประเมินผล
02-665 3555 ต่อ 3015
apisa.k@rmutp.ac.th