ฝ่ายกิจการนักศึกษา

IMG_6220ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล พรหมหล้าวรรณ
Assist. Prof. Kamol Promlawan
รองคณบดีฝ่ายกิการนักศึกษา
02-665 3555 ต่อ 3029, 3036
kamol.p@rmutp.ac.th
IMG_5991นางสาวสุภากาญจน์ คนงานดี
Miss. Suphakan Khonngandee
ศิลปวัฒนธรรม/กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา/สวัสดิการ
02-665 3555 ต่อ 3035
suphakan.k@rmutp.ac.th
IMG_5449นายการุณ ถนอมพิชัย
Mr. Karoon Thanomphichai
กีฬา/กิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา
02-665 3555 ต่อ 3030
karoon.t@rmutp.ac.th
IMG_5562ว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์ ฐานะ
Acting Sub Lt. Teerapong Tana
พัฒนาวินัย/วิชาทหาร/แนะแนว
02-665 3555 ต่อ 3032
teerapong.t@rmutp.ac.th
IMG_5912นางประเสริฐศรี จุลรัตน์
Mrs. Parseatsri Julrat
สารบรรณฝ่ายกิจการนักศึกษา
02-665 3555 ต่อ 3037
parseatsri.j@rmutp.ac.th