ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร. ก้องเกียรติ มหาอินทร์
Dr. Kongkiat Maha-in
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
02-665 3555 ต่อ 3029, 3036
kongkiat.m@rmutp.ac.th
IMG_5449นายการุณ ถนอมพิชัย
Mr. Karoon Thanomphichai
กำกับดูแล และติดตามงานในงานกิจการนักศึกษา
02-665 3555 ต่อ 3030
karoon.t@rmutp.ac.th
IMG_5991นางสาวสุภากาญจน์ คนงานดี
Miss. Suphakan Khonngandee
ทุนการศึกษา
02-665 3555 ต่อ 3035
suphakan.k@rmutp.ac.th
IMG_5562ว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์ ฐานะ
Acting Sub Lt. Teerapong Tana
ศิลปวัฒนธรรม
02-665 3555 ต่อ 3032
teerapong.t@rmutp.ac.th
IMG_5912นางประเสริฐศรี จุลรัตน์
Mrs. Parseatsri Julrat
สารบรรณและเลขานุการฝ่ายกิจการนักศึกษา
02-665 3555 ต่อ 3037
parseatsri.j@rmutp.ac.th