คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
(Assist. Prof. Dr. Rattanaphol Mongkholrattanasit)
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
02-665 3555 ต่อ 3001
rattanaphol.m@rmutp.ac.th
ดร. เกษม มานะรุ่งวิทย์
(Dr. Kasame Manarungvit)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
02-665 3555 ต่อ 3013
kasame.m@rmutp.ac.th
ดร. นงนุช ศศิธร
(Dr. Nongnut Sasitsorn)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
02-665 3555 ต่อ 3016
nongnut.s@rmutp.ac.th
อาจารย์พิชิตพล เจริญทรัพยานันท์
(Mr. Phichitpol Jaroensappayanant)

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
02-665 3555 ต่อ 3013
phichitpol.j@rmutp.ac.th
ดร. ก้องเกียรติ มหาอินทร์
(Dr. Kongkiat Maha-in)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
02-665 3555 ต่อ 3029, 3036
kongkieat.m@rmutp.ac.th
นางเพชราภรณ์ สิงห์ทองชัย
(Mrs. Petcharaporn Singtongchai)

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
02-665 3555 ต่อ 3002
petcharaporn.s@rmutp.ac.th