คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กษิดิ์เดช สุทธิวานิช
(Assist. Prof. Dr. Kasidech Sutthivanich)
รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
02-665 3555 ต่อ 3001
E-mail : kasidech.s@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวณีย์ อารีจงเจริญ
(Assist. Prof. Saowanee Areechonchareon)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
02-665 3555 ต่อ 3013
E-mail : saowanee.a@rmutp.ac.th
ดร. มธุรส เวียงสีมา
(Dr. Maturod Viengsima)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
02-665 3555 ต่อ 3016
E-mail : maturod.v@rmutp.ac.th
ดร. ก้องเกียรติ มหาอินทร์
(Dr. Kongkiat Maha-in)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
02-665 3555 ต่อ 3029, 3036
E-mail : kongkieat.m@rmutp.ac.th
นางเพชราภรณ์ สิงห์ทองชัย
(Mrs. Petcharaporn Singtongchai)

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
02-665 3555 ต่อ 3002
E-mail : petcharaporn.s@rmutp.ac.th