คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
(Assist. Prof. Fuangfah Mekkriengkrai)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
02-665 3555 ต่อ 3001
fuangfah.m@rmutp.ac.th
IMG_6335อาจารย์จรัสพิมพ์ วังเย็น
(Mrs. Jaratpim Wangyen)

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร
02-665 3555 ต่อ 3013
jaratpim.w@rmutp.ac.th
Openดร. ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์
(Dr. Phairat Punyacharoennon)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
02-665 3555 ต่อ 3016
phairat.p@rmutp.ac.th
IMG_6335อาจารย์จรัสพิมพ์ วังเย็น
(Mrs. Jaratpim Wangyen)

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
02-665 3555 ต่อ 3013
jaratpim.w@rmutp.ac.th
IMG_6220ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล พรหมหล้าวรรณ
(Assist. Prof. Kamol Promlawan)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
02-665 3555 ต่อ 3029, 3036
kamol.p@rmutp.ac.th
IMG_6575อาจารย์พิชิตพล เจริญทรัพยานันท์
(Mr. Phichitpol Jaroensappayanant)

ผู้ช่วยคณบดี
02-665 3555 ต่อ 3019, 3061, 3062
phichitphol.j@rmutp.ac.th
IMG_6497ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
(Assist. Prof. Dr. Rattanaphol Mongkholrattanasit)

ผู้ช่วยคณบดี
02-665 3555 ต่อ 3019, 3061, 3062
rattanaphol.m@rmutp.ac.th
IMG_5905นางเพชราภรณ์ สิงห์ทองชัย
(Mrs. Petcharaporn Singtongchai)

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
02-665 3555 ต่อ 3002
petcharaporn.s@rmutp.ac.th