ประวัติ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เดิมชื่อว่า โรงเรียนช่างตัดเสื้อวัดสุทัศน์  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2476  และได้พัฒนามาเป็นลำดับ  โดยปี พ.ศ. 2519 ได้เปลี่ยนสังกัดไปขึ้นอยู่กับวิทยาลัยเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2520  โดยเรียกชื่อว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา “วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์”  ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2532  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”
          ต่อมามีพระราชบัญญัติฯ  จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  หนึ่งในนั้น คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกอบด้วย 9 คณะ  ปัจจุบันวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  จึงเปลี่ยนสถานะเป็น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น