ฝ่ายบริหาร

ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น
Dr. Jaratpim Wangyen
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร
02-665 3555 ต่อ 3013
jaratpim.w@rmutp.ac.th
IMG_5618IMG_6035IMG_6442
นางสาววรนุช หลุบเลา
Miss. Voranut L
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
การเงิน
02-665 3555 ต่อ 3008
voranut.l@rmutp.ac.th
นางสาวชุติมา นุ้ยสุข
Miss. Chutima N
บัญชี
02-665 3555 ต่อ 3008
chutima.n@rmutp.ac.th
อาจารย์จำลอง สาริกานนท์
Mr. Jamlong Sarikanon
หัวหน้าหน่วยพัสดุ
02-665 3555 ต่อ 3009, 3049
jamlong.s@rmutp.ac.th
IMG_5541IMG_6649IMG_5547
นางสาวปิยวรรณ สีเชียง
Miss. Piyawan Sichiang
พัสดุ
02-665 3555 ต่อ 3009, 3049
piyawan.s@rmutp.ac.th
นางสาวนันทิยา พริกคง
Miss. Nantiya Prikkong
พัสดุ
02-665 3555 ต่อ 3009, 3049
nantiya.p@rmutp.ac.th
นายคณาวุฒิ มีศิริภัทร
Mr. Kanawut Meesiripat
บุคลากร
02-665 3555 ต่อ 3006
kanawut.m@rmutp.ac.th
IMG_5812IMG_5661IMG_5945
นางสาวชนิษฎา เพิ่มการเจริญ
Miss. Chinisada P
สารบรรณ
02-665 3555 ต่อ 3003
chinisada.p@rmutp.ac.th
นางสาวนฤมล แสงถนอม
Miss. Narumol Sangtanom
สารบรรณ
02-665 3555 ต่อ 3003
narumol.s@rmutp.ac.th
นางสาวอมราลักษณ์ แสงสุวรรณ์
Miss. Aumaraluk Sangsuwarn
ประชาสัมพันธ์
02-665 3555 ต่อ 3010
aumaraluk.s@rmutp.ac.th
IMG_6234IMG_6771
อาคารสถานที่และยานพาหนะ/เอกสารการพิมพ์
02-665 3555 ต่อ 3051, 3058
นายสมพงศ์ อมรประสิทธิ์
Mr. Sompong Amornprasit
พนักงานขับรถ
02-665 3555 ต่อ 3058
sompong.a@rmutp.ac.th
นายนพดล พุ่มไสว
Mr. Noppadol Pumsawal
พนักงานขับรถ
02-665 3555 ต่อ 3058
noppadol.p@rmutp.ac.th