สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า

IMG_5705อาจารย์ไอรดา สุดสังข์
Miss. Irada Soodsung
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
irada.s@rmutp.ac.th
IMG_6694 copyอาจารย์สุจิตรา ชนันทวารี
Mrs.
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
email@rmutp.ac.th
IMG_6220ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล พรหมหล้าวรรณ
Assist. Prof. Kamol Promlawan
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
kamol.p@rmutp.ac.th
IMG_7119ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษา ตั้งธรรม
Assist. Prof.
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
email@rmutp.ac.th
IMG_5474ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา ช้างม่วง
Assist. Prof. Wasana Changmuong
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
wasana.c@rmutp.ac.th
IMG_5784อาจารย์วิภาดา กระจ่างโพธิ์
Mrs. Wipada Krajangpo
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
wipada.k@rmutp.ac.th
IMG_5686อาจารย์เสาวนีย์ เถากิตติกุล
Miss. Saowanee Thaokitikun
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
saowanee.t@rmutp.ac.th
อาจารย์
Miss.
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
@rmutp.ac.th