คณาจารย์

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า

อาจารย์วิภาดา อำพนพรรณ
Miss. Wipada Oamphonphan
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
E-mail : wipada.k@rmutp.ac.th
อาจารย์ไอรดา สุดสังข์
Miss. Isada Soodsung
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
E-mail : irada.s@rmutp.ac.th
อาจารย์สุจิตรา ชนันทวารี
Mrs. Sujitra Chananthawaree
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
E-mail : sujitra.c@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล พรหมหล้าวรรณ
Assist. Prof. Kamol Promlawan
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
E-mail : kamol.p@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา ช้างม่วง
Assist. Prof. Wasana Changmuong
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
E-mail : wasana.c@rmutp.ac.th
อาจารย์เสาวณีย์ เถากิตติกุล
Miss. Saowanee Thaokitikun
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
E-mail : saowanee.t@rmutp.ac.th
อาจารย์จารุวรรณ ดิศวัฒน์
Miss. Jaruwan Diswat
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3017, 3045
E-mail : jaruwan.d@rmutp.ac.th

สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ

IMG_6575อาจารย์พิชิตพล เจริญทรัพยานนท์
Mr. Phichitphol Jaroensappayanant
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
02-665 3555 ต่อ 3019, 3061, 3062
E-mail : phichitphol.j@rmutp.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณีย์ อารีจงเจริญ
Assist. Prof. Saowanee Areechonchareon
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3019, 3061, 3062
E-mail : saowanee.a@rmutp.ac.th
ดร. นงนุช ศศิธร
Dr. Nongnut Sasitsorn
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3019, 3061, 3062
E-mail : nongnut.s@rmutp.ac.th
IMG_6497ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
Assist. Prof. Dr. Rattanaphol Mongkholrattanasit
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3019, 3061, 3062
E-mail : rattanaphol.m@rmutp.ac.th
Openดร. ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์
Dr. Phairat Punyacharoennon
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3019, 3061, 3062
E-mail : phairat.p@rmutp.ac.th
IMG_6442อาจารย์จำลอง สาริกานนท์
Mr. Jamlong Sarikanon
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3019, 3061, 3062
E-mail : jamlong.s@rmutp.ac.th

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

IMG_6148ดร. กรชนก บุญทร
Dr. Kornchanok Boonthon
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
02-665 3555 ต่อ 3018
E-mail : kornchanok.b@rmutp.ac.th
อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์
Mr. Naruepon Phaisarntantiwong
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
E-mail : naruepon.p@mutp.ac.th
IMG_7562ดร. ก้องเกียรติ มหาอินทร์
Dr. Kongkiat Maha-in
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
E-mail : kongkiat.m@rmutp.ac.th
IMG_6335ดร. จรัสพิมพ์ วังเย็น
Dr. Jaratpim Wangyen
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
E-mail : jaratpim.w@rmutp.ac.th
IMG_7704อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
Mr. Sampas Suwankere
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
E-mail : sampas.s@rmutp.ac.th
ดร. มธุรส เวียงสีมา
Mrs. Maturod Viengsima
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
E-mail : maturod.v@rmutp.ac.th
IMG_6048อาจารย์ฐิติมา พุทธบูชา
Miss. Thitima Puttabucha
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
E-mail : thitima.p@rmutp.ac.th
อาจารย์นิตยา วันโสภา
Mrs. Nittaya Wansopa
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
E-mail : nittaya.w@rmutp.ac.th
อาจารย์ไกรฤกษ์ วิเสสพันธุ์
Mr. Krailerck Visesphan
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
E-mail : krailerck.v@rmutp.ac.th

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

IMG_6396อาจารย์สุดากาญจน์ แยบดี
Mrs. Sudakan Yabdee
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
02-665 35555 ต่อ 3020, 3048
E-mail : sudakan.y@rmutp.ac.th
อาจารย์ชลธิชา สาริกานนท์
Mrs. Cholthicha Sarikanon
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 35555 ต่อ 3020, 3048
E-mail : cholthicha.s@rmutp.ac.th
IMG_7006ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ อริยะเครือ
Assist. Prof. Dr. Kittisak Ariyakuare
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3020, 3048
E-mail : kittisak.a@rmutp.ac.th
IMG_6174ดร. เกษม มานะรุ่งวิทย์
Dr. Kasem Manarungwit
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3020, 3048
E-mail : kasem.m@rmutp.ac.th
IMG_6088ดร. ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์
Dr. Taweesak Seasongloat
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3020, 3048
E-mail : taweesak.s@rmutp.ac.th
IMG_6988ดร. ศรัณย์ จันทร์แก้ว
Dr. Sarun Jankaew
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 35555 ต่อ 3020, 3048
E-mail : sarun.j@rmutp.ac.th