สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์
Mr. Naruepon Phaisarntantiwong
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
02-665 3555 ต่อ 3018
naruepon.p@mutp.ac.th
IMG_7562ดร. ก้องเกียรติ มหาอินทร์
Dr. Kongkiat Maha-in
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
kongkiat.m@rmutp.ac.th
IMG_6335ดร. จรัสพิมพ์ วังเย็น
Dr. Jaratpim Wangyen
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
jaratpim.w@rmutp.ac.th
IMG_7704อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
Mr. Sampas Suwankere
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
sampas.s@rmutp.ac.th
อาจารย์มธุรส เวียงสีมา
Mrs. Maturod Viengsima
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
maturod.v@rmutp.ac.th
IMG_6048อาจารย์ฐิติมา พุทธบูชา
Miss. Thitima Puttabucha
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
thitima.p@rmutp.ac.th
อาจารย์นิตยา วันโสภา
Mrs. Nittaya Wansopa
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
nittaya.w@rmutp.ac.th
IMG_6148อาจารย์กรชนก บุญทร
Miss. Kornchanok Boonthon
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
kornchanok.b@rmutp.ac.th
อาจารย์ไกรฤกษ์ วิเสสพันธุ์
Mr. Krailerck Visesphan
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3018
krailerck.v@rmutp.ac.th