สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

อาจารย์ชลธิชา สาริกานนท์
Mrs. Cholthicha Sarikanon
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
02-665 35555 ต่อ 3020, 3048
cholthicha.s@rmutp.ac.th
IMG_7006ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ อริยะเครือ
Assist. Prof. Dr. Kittisak Ariyakuare
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3020, 3048
kittisak.a@rmutp.ac.th
IMG_6174ดร. เกษม มานะรุ่งวิทย์
Dr. Kasem Manarungwit
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3020, 3048
kasem.m@rmutp.ac.th
IMG_6088ดร. ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์
Dr. Taweesak Seasongloat
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 3555 ต่อ 3020, 3048
taweesak.s@rmutp.ac.th
IMG_6988อาจารย์ศรัณย์ จันทร์แก้ว
Mr. Sarun Jankaew
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 35555 ต่อ 3020, 3048
sarun.j@rmutp.ac.th
IMG_6396อาจารย์สุดากาญจน์ แยบดี
Mrs. Sudakan Yabdee
อาจารย์ประจำสาขา
02-665 35555 ต่อ 3020, 3048
sudakan.y@rmutp.ac.th