กิจกรรม

โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ (มะขออนุสรณ์) เข้าเยี่ยมชมคณะฯ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ทางคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดยคณาจารย์ทั้ง 4 สาขาวิชา ได้ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศีกษาตอนปลาย จำนวน 37 คน อาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 2 ท่าน จากโรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ (มะขออนุสรณ์) เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของ 4 สาขาวิชา ห้องปฏิบัติการต่างๆ และได้ฝึกปฎิบัติด้านการพิมพ์สีสิ่งทอ การตัดเย็บสิ่งทอเบื้องต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *