กิจกรรม

บริจาคสิ่งของบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี 6 มีนาคม 2561

“จิตอาสา ทำความดี ตามรอยพ่อ สานฝันต่อเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 “

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัดโครงการจิตอาสา ทำความดีตามรอยพ่อ สานฝันต่อเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล พรหมหล้าวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน นำอาจารย์  เจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษาจำนวน 80 คน เดินทางร่วมบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวัน น้องๆ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทำให้นักศึกษาและน้องๆ บ้านนนทภูมิ ประทับใจ ที่ได้แบ่งปัน และทำกิจกรรมที่ดีให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *