กิจกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

        เมื่อวันที่ 9 และ 13 – 14 มิถุนายน 2565 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ตรวจจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.สมควร สนองอุทัย ผศ.ดร.สาธิต เหล่าพัฒนพงษ์ และอ.ดร.เกศทิพย์ กรี่เงิน โดยแบ่งการตรวจเป็นเวลา 3 วัน วันละ 1 สาขาวิชา ได้แก่
        วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
        วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่น
        วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *