พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,058 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประกาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดการซ้อมย่อย การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (สำหรับบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น) กำหนดารซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ Continue Reading →

กำหนดการและเงื่อนไขการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ด่วนที่สุด)

กำหนดการและเงื่อนไขการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แจ้งประกาศ ทปอ. เรื่องการคัดเลือกระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2561 กำหนดการรับสมัคร (ระบบใหม่ TCAS) รายละเอียดการรับสมัคร (ระบบใหม่ TCAS)

รับสมัครนักศึกษาใหม่กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาใหม่สำหรับกรณีพิเศษ (โควตา) สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) คุณสมบัติ ใบสมัคร กำหนดการ รายละเอียดการให้สิทธิ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร. 02-281-6554 (เบอร์ตรง) 02-665-3555 ต่อ 3010, 3021, 3053  http://www.itfd.rmutp.ac.th