ประกวดราคา เมษายน 2560

เมษายน 2560 ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร, รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน (TOR), เอกสารประกอบการรับซองราคา

ประกวดราคา กันยายน 2556-2559

กันยายน 2559 ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประจำปี 2560 เอกสารประกอบการรับซองสอบราคา มีนาคม 2559 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เอกสารประกอบการรับซองสอบราคา พฤษภาคม 2558 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับติดตั้งตู้ไฟฟ้าแรงสูง ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เอกสารการรับซองสอบราคา สิงหาคม 2557 ประกาศสอบราคาจ้างการจ้างเหมาะทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เอกสารการรับซองสอบราคา  เอกสารประกอบการรับซองสอบราคา มีนาคม Continue Reading →