ข่าว

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกำหนดการที่เกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษาใหม่
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร

  • วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2562 ณ ห้องปรชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์

  • วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 11.00 น.

(นักศึกษา)   นักศึกษาใหม่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม 251 ชั้น 5
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
(ผู้ปกครอง)  ประชุมพร้อมกันห้องปรชุม 423 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

  • วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 – 16.30 น.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

  • วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

  • วันที่ 24 มิถุนายน 2562

วันเปิดภาคเรียน 1/2562

  • วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 – 18.00 น.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รวม 9 คณะ ณ ห้องประชุมมงคอาภา ชั้น 3
อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์ภณิชยการพระนคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-665-3555 ต่อ 3032, 3031 หรือ 061-772-9066
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะอุตสหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *