มอบเงินจากกองทุนพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบเงินจากกองทุนพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย ให้แก่ นายวรันชิต แจ้งจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร จำนวน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *